Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Eevery B.V. Uw privacy is belangrijk, en wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Eevery B.V., geregistreerd onder KvK bedrijfsnummer 82701660. Eevery B.V. is bereikbaar per e-mail op info@eevery.co en per telefoon op +31(0)20 201 4926.

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Eevery B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de Website en het Platform, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en biedt informatie over de rechten van personen. Het is van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zowel door individuen zelf als door derden, zoals ondernemingen en instellingen die van onze diensten gebruik maken en ons in dat kader gegevens over hun werknemers of zakelijke relaties verstrekken. Wij kunnen persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor elk van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.

Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijke die worden aangeboden via de Website.

Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 april 2022.

Artikel 1 – Definities

Diensten: de door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden diensten inzake analyses van de huidige ESG-prestaties van de Gebruiker, tools om diens ESG-prestaties te verbeteren en te implementeren in diens bedrijfsvoering; en de mogelijkheid om externe ESG-rapporten te genereren;

Gebruiker: iedere gebruiker van de Diensten van Verwerkingsverantwoordelijke op de Website;

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouw een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale entiteit.

Platform: het platform onder www.app.eevery.co;

Privacyverklaring: deze privacyverklaring;

Toepasselijke wet- en regelgeving: alle internationale, Europeesrechtelijke, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving, verordeningen, verdragen, besluiten, statuten, vonnissen, gerechtelijke bevelen, gedragscodes, richtsnoeren of welk ander vereiste van enige relevante overheidsinstellingen of toezichthouder, voor zover geldend en toepasselijk in Nederland.

Verwerkingsverantwoordelijke: Eevery B.V., een in Nederland geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1043 NX) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82701660.

Website: de website onder www.eevery.co.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Afhankelijk van het gebruik van de Website door Gebruikers en/of diens accountant, adviseur of tussenpersoon kan Verwerkingsverantwoordelijke de volgende Persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerken:

 • Basisgegevens zoals voor- en achternamen, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat gebruikt wordt om de Website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Informatie verkregen via cookies;
 • Alle overige persoonsgegevens van Gebruiker die worden verstrekt of kunnen worden verkregen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Alleen waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen de Persoonsgegevens die worden verzameld vanwege de diensten die Verwerkingsverantwoordelijke levert, bijzondere categorieën van Persoonsgegevens betreffen, zoals gegevens die betrekking hebben op diversiteit (met inbegrip van informatie over ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en ander gelijksoortige overtuigingen, vakbondslidmaatschappen en informatie over het seksleven en de seksuele geaardheid van een betrokkene), of gezondheidsgegevens en gegevens over vermeende of bewezen strafbare feiten.

Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens:

 • Wanneer de desbetreffende Gebruiker of diens accountant, adviseur of tussenpersoon deze persoonsgegevens via het platform/de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 • Door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke; - Een abonnement bij Verwerkingsverantwoordelijke af te sluiten; of
 • Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Gebruiker of diens accountant, adviseur of tussenpersoon van de diensten of website/platform van Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies.

Artikel 3 – Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een contract: wanneer wij Persoonsgegevens moeten verwerken om verplichtingen uit hoofde van een contract na te komen;
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij Persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetshandhavingsinstantie;
 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken Persoonsgegevens indien dit in ons gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang de belangen van Gebruiker of diens accountant, adviseur of tussenpersoon niet zwaarder wegen; of
 • Toestemming: in sommige gevallen zal toestemming van Gebruiker en/of diens accountant, adviseur of tussenpersoon worden gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden na het verkrijgen van toestemming van Gebruiker en/of diens accountant, adviseur of tussenpersoon.

Voorbeelden van de hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen zijn onder meer:

 • Verstrekken van informatie over Verwerkingsverantwoordelijke en het dienstenpakket aan Gebruikers en potentiële Gebruikers en/of hun accountant, adviseur of tussenpersoon.
 • Verstrekken van informatie over de Gebruiker aan diens accountant, adviseur of tussenpersoon voor zover Gebruiker hiermee vooraf heeft ingestemd (al dan niet door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Verwerkingsverantwoordelijke).
 • Fraude of criminele activiteiten voorkomen en onze IT-systemen beschermen.
 • De Gebruiker een online ervaring op maat bieden en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de online activiteiten verbeteren. - Marketingactiviteiten uitvoeren en analyseren.

Monitoren, analyseren, benchmarken, analyseren van onze dienstverlening.

Artikel 4 - Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen

Verwerkingsverantwoordelijke zal de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derde partijen verstrekken, tenzij:

 • De Persoonsgegevens worden verstrekt aan een door Verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die er onder andere op ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichte verwerkingen; of
 • Gebruiker (al dan niet door het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Verwerkingsverantwoordelijke) vooraf heeft ingestemd met verstrekking van Persoonsgegevens aan de accountant, adviseur of tussenpersoon van Gebruiker; of
 • Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevensdoor te geven aan bevoegde instanties; of

Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.

Artikel 5 - Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren de gegevens van Gebruiker niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de Toepasselijke wet- en regelgeving ons dit verplicht of voor zover dit uit de algemene voorwaarden van Eevery volgt.

Indien u via de Website informatie opvraagt of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, kunnen wij enkele aanvullende gegevens verlangen. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt u via e-mail. Geeft u bij uw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de nieuwsbrief.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Artikel 6 - Cookies

Verwerkingsverantwoordelijke kan gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Met deze cookies verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de door Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Verwerkingsverantwoordelijke worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan echter van invloed zijn op het functioneren van de Website.

Artikel 7 - Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Artikel 8 - Rechten van Gebruikers

 • De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 • Gebruiker kan Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op support@eevery.co of per post naar Eevery, Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam, of contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via support@eevery.co.
 • Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@eevery.co.
 • Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 9 - Hotjar

Eevery gebruikt Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen en verbeteren (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om te bouwen aan onze service met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch Eevery zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie.